Polityka prywatności

Polityka prywatności.

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy AUTOSHOP działający pod adresem http://www.autoshop.sklep.pl (zwany dalej Witryną) którego właścicielem jest Michał Gierczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AUTOSHOP – sklep motoryzacyjny wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 521-298-97-74 REGON 142416472 adres e-mail autoshop.sklep.pl zwany dalej Sklepem Internetowym

2.  Dane osobowe zbierane przez AUTOSHOP za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/627 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE ( rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane również RODO

 

§ 1. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Michał Gierczak Warszawa Jugosłowiańska 11 będący właścicielem domeny www.autoshop.sklep.pl

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

• rejestracji konta w sklepie

Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

• zawarcia i realizacji umowy sprzedaży w Sklepie internetowym,

Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

• subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną.

Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

• rozpatrzenia reklamacji, w przypadku realizacji uprawnień z tytułu rękojmi/gwarancji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń -

Podstawa  prawna - prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego:

• imię i nazwisko;

• adres poczty elektronicznej;

• numer telefonu kontaktowego;

• adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),

• adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

4. Podczas korzystania z witryny sklepu internetowego mogą byc pobierane dodatkowe informacje:

• adres IP komputera klienta,

• zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu,

• nazwa domeny,

• rodzaj przeglądarki,

• typ systemu informacyjnego.

5. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

6. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

 

§ 2. Udostępnianie i powierzanie danych oraz czas przechowywania.

1. Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta AUTOSHOP Sklep Motoryzacyjny przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom AUTOSHOP Sklep Motoryzacyjny co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy)

• Podmioty przetwarzające. AUTOSHOP Sklep Motoryzacyjny korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie AUTOSHOP Sklep Motoryzacyjny Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe,

• Administratorzy. AUTOSHOP Sklep Motoryzacyjny korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe

3. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).


4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

• Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000334972. 

• DHL Parcel sp .z o.o (adres siedziby:  u.l Osmańska 02-823 Warszawa)  NIP 951-24-17-713  REGON 365170883 numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 631916

• In Post Paczkomaty ( adres siedziby: ul. Malborska 130   30-624 Kraków) NIP 679-28-95-061 REGON  120246484 numer w rejestrze przedsiębiorców KRS 255841

5.  W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem.

5.1 Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie Internetowym jest:

• spółka Dialcom24 Sp. z o.o.  ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań  NIP: 781-173-38-52   REGON 301345068  Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS  0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 zł 

5.2 Operatorem kart płatniczych jest:

• Pay Pro S.A. - Agent płatniczy  ul. Kanclerska 15  60-327 Poznań  NIP: 779-236-98-87 REGON 301345068 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy KRS  Nr KRS 0000306513 akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,wysokość kapitału zakładowego 4 500 000 zł

W przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym.

6. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

• W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez AUTOSHOP - Sklep motoryzacyjny tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić AUTOSHOP - Sklep motoryzacyjny i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

• W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez AUTOSHOP - Sklep motoryzacyjny tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata

 

§ 3. Zabezpieczenie danych osobowych

1. Administrator gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem ze sklepu e- AUTOSHOP, stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. W celu zabezpieczenia danych osób korzystających ze Sklepu internetowego, Administrator stosuje protokół SSL.

3. Dostęp do Konta Klienta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

4. W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych osoby korzystające ze Sklepu internetowego zobowiązane są do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Sklepie internetowym. Osoby korzystające ze Sklepu internetowego ponoszą odpowiedzialnością za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła służących do zalogowania się w Sklepie internetowym.

5. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

6. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do AUTOSHOP (tel. 509 900 122 ), pisemnie na adres: AUTOSHOP. , ul. Jugosłowiańska 11, 03-981 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres sklep@autoshop.waw.pl  a także pisemnie lub ustnie do protokołu w sklepie stacjonarnym 

 

§ 4. Pliki coockies

2. Na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO na naszej stronie internetowej autoshop.waw.pl stosujemy tzw. pliki cookie, stosowane są dla  Państwa wygody oraz dla świadczenia Państwu usług stojących na najwyższym poziomie.

3. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub telefonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, informacje o „długość życia” ciasteczka (określa czas jego przechowywania na danym urządzeniu), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

4. Piki cookies są wykorzystywane w następujących celach: a) prawidłowej obsługi Witryny i Sklepu internetowego oraz uproszczenia procesu zakupowego (np. utrzymanie sesji klienta po zalogowaniu, zapamiętanie dokonanych zakupów, identyfikacji klienta); b) reklamowych oraz marketingowych; c) tworzenia statystyk oglądalności Witryny oraz zbierania informacji o sposobie korzystania z Witryny w celu ulepszenia jego struktury i zawartości;

5. Sklep AUTOSHOP stosuje dwa rodzaje plików cookie lub podobnych technologii, z uwagi na czas ich życia:

a) plików „cookie sesyjnych“ które nie pozostają  na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z witryny Sklepu internetowego, w momencie opuszczenia sesji są one automatycznie kasowane;

b) Pliki cookie „stałe“ są przechowywane przez czas określony w parametrach plików, o ile wcześniej osoba korzystająca z Witryny Sklepu internetowego nie usunie ich automatycznie, Usunięcie pliku cookie „stałe” jest możliwe pod warunkiem, że przeglądarka używana przez osobę korzystającą z Witryny Sklepu internetowego daje taką możliwość.

6. Korzystanie z naszego Sklepu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies oznacza zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia końcowego użytkownika Sklepu Internetowego.

7. Zablokowanie lub ograniczenie stosowania plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie z niektórych funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

8. W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

§ 5. Google Analytics

1. Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

W celu dostosowania zawartości naszych stron internetowych do preferencji użytkowników i ich ciągłej optymalizacji, na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO korzystamy z Google Analytics, usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google Inc. („Google”). Nasz uzasadniony interes wynika z przedstawionych celów. W tym kontekście tworzone są spseudonimizowane profile użytkowników i wykorzystywane pliki cookie. Plik cookie generuje przy tym następujące informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej:

• typ / wersja przeglądarki,

• używany system operacyjny,

• adres URL (strony odwiedzonej wcześniej),

• nazwa hosta komputera, z którego nastąpiło wejście (adres IP),

• godzina wysłania zapytania na serwer.

Informacje te są używane do analizy korzystania z naszej witryny internetowej , sporządzania raportów o aktywności na tych stronach oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu w celu przeprowadzenia analizy zachowań rynkowych i dostosowania zawartości tych stron internetowych do preferencji użytkowników. Adresy IP są anonimizowane, tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie (tak zwane maskowanie IP)

Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej; jednakże wskazujemy, że w takim wypadku nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w całym zakresie. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez firmę Google danych zbieranych za pomocą plików cookie oraz dotyczących korzystania przez Państwa ze strony (w tym adresu IP) poprzez pobranie i instalację tego rozszerzenia https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Zamiast dodatku do przeglądarek, w szczególności przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na ten link: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/. Po kliknięciu w przeglądarce zostaje zapisany plik opt-out-cookie, który zapobiega zbieraniu Państwa danych podczas odwiedzin na tej stronie. Plik opt-out-cookie działa tylko na w tej przeglądarce, tylko w odniesieniu do naszej strony internetowej i zostaje zapisany na Państwa urządzeniu. Jeżeli usuną Państwo pliki cookie w tej przeglądarce, plik opt-out-cookie trzeba zainstalować ponownie. Więcej informacji na temat ochrony danych w odniesieniu do Google Analytics można znaleźć na stronie internetowej Google Analitycs.  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

2. Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Informacje wygenerowane w plikach cookie są wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W żadnym wypadku Państwa adres IP nie jest powiązywany z innymi danymi Google. Informacje te są również przekazywane osobom trzecim, o ile jest to wymagane prawem lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie.

3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Po anonimizacji adresu IP jego powiązanie z Państwa osobą nie jest już możliwe. Dane opracowane statystycznie są usuwane w Google Analytics maksymalnie po 50 miesiącach. W raportach sporządzonych na podstawie Google Analytics nie znajduje się żadne odniesienie do osoby.

 

§ 6. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych - podstawa prawna: art. 15 RODO  

• Użytkownik może skorzystać z tego prawa, jeśli chce się dowiedzieć, jakie dane osobowe przetwarza i cel w jakim się przetwarza, Administrator udziela takich informacji bezpłatnie;

2. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

• Jeśli podczas zbierania danych wkradł się do nich błąd albo jeśli dane się zmienią, Użytkownik ma prawo podać poprawne i aktualne dane, a Administrator poprawi je lub zaktualizuje;

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

3.1 Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

3.2 Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

• wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

• wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

• dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu AUTOSHOP - Sklep motoryzacyjnypodlega;

• dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

3.3 Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, AUTOSHOP - Sklep motoryzacyjny może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega AUTOSHOP - Sklep motoryzacyjny, dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług AUTOSHOP - Sklep motoryzacyjny, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczenia usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

4.1 Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. AUTOSHOP - Sklep motoryzacyjny nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

4.2 Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

• gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas AUTOSHOP - Sklep motoryzacyjny ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

• gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

• gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

• gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

5. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO

• Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO

• Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;

• Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

• Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i  AUTOSHOP Sklep motoryzacyjny nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

6.1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

• Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił AUTOSHOP - Sklep motoryzacyjny

• Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody,

• Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez AUTOSHOP Sklep motoryzacyjny zgodnie z prawem przed jej cofnięciem,

• Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem AUTOSHOP Sklep motoryzacyjny może świadczyć jedynie za zgodą.

7. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, AUTOSHOP - Sklep motoryzacyjny spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – AUTOSHOP - Sklep motoryzacyjny nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach (art. 12 ust. 3 RODO)

8. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

9. Klient ma prawo żądać od AUTOSHOP - Sklep motoryzacyjny przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §8 Polityki Prywatności

10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO

 

§ 7. Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

1. AUTOSHOP Sklep motoryzacyjny zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. AUTOSHOP Sklep motoryzacyjny stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła.  AUTOSHOP Sklep motoryzacyjny nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

3. AUTOSHOP Sklep motoryzacyjny nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

 

§ 8. Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym AUTOSHOP Sklep motoryzacyjny  poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@autoshop.waw.pl

3. Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl